Info

BETONG & STÅLTEKNIK har stor erfarenhet av att planera och genomföra tekniska utredningar, leda och föreslå åtgärder och omfattning av materialprovning, upprätta förslagsritningar och kostnadsbedöma åtgärdsförslag.


Betong & Stålteknik har helhetsåtagande rörande drift- och underhåll åt ett flertal beställare där samtliga delar hanteras med en helhetssyn. Betong & Stålteknik ombesörjer samtliga moment som inspektion, framtagande av drift- och underhållsplaner, LCC, LCA, skade- och bärighetsutredningar, konstruktion, framtagande av bygghandlingar, framtagande av FU, upphandling, bygg- och projektledning samt återrapportering i form av relationshandlingar och rapporter mm till BaTMan.


Betong & Ståltekniks medarbetare har en generellt mycket bred kompetens inom statik, bärighets-beräkningar, miljöbetingad nedbrytning, utmattning, lager, fogar, utförande, förvaltning mm för såväl stål- som betongkonstruktioner. Vidare har Betong & Stålteknik mycket djup material-kunskap om äldre och modernt stål, rostfria material (armering och plåt), äldre och modern betong och äldre och moderna tätskikt och olika typer av ytskydd såsom impregnering, slammor, katodiskt skydd o d.


Betong & Stålteknik är mycket erfarna med att leda och utföra provtagning både på betong och stål i samband med undersökningar och fönsterundersökningar. I föreliggande projekt har materialprovning på betong, stål, trä, tätskikt och skyddsbetong utförts.


Betong & Stålteknik är ledande inom töjningsmätningar på anläggningskonstruktioner i drift. Betong & Stålteknik utför årligen ett antal kort- och långtidsmätningar av töjningar (spänningar) för att kunna bedöma kvarvarande lastkapacitet m h t statik i bärighetsberäkningar och utmattning vid utmattningsutredningar. Betong & Stålteknik tar även fram lastkollektivt och utför utredningar rörande kvarvarande utmattningskapacitet för stål och betong.


Även andra typer av oförstörande provning såsom smash-metoden (egen utrustning) används frekvent av Betong & Stålteknik som ett verktyg för att effektivt kunna scanna omfattningen av skador på tätskikt och betong på stora ytor.


Betong & Ståltekniks medarbetare har mångårig erfarenhet rörande såväl maskinteknik som broteknik för rörliga (öppningsbara) broar.


Betong & Stålteknik är idag ledande beträffande sprickriskberäkningar för betong och därtill hörande problemställningar och åtgärder för anläggningskonstruktioner där beständighet är av vikt. Betong & Stålteknik har stor erfarenhet av att bedöma temperaturförlopp i ung betong samt tillhörande problem och motåtgärder.


Betong & Stålteknik utför årligen ett flertal för-, slut- och garantibesiktningar inom stål- och betongbyggnad.


Betong & Stålteknik har mycket stor erfarenhet av att utifrån tidigare utförda utredningar och planeringsrapporter utföra konstruktionsberäkningar, ta fram systemhandlingar, bygghandlingar, kontrollplaner, förfrågningsunderlag, beskrivningar, tidplaner, kostnadskalkyler, mängdberäkning, arbetshandling, relationshandling, dokumentation i BaTMan och TA-planer i enlighet mer Teknisk Handbok och övriga lagstadgade lagstadgade krav. Betong & Stålteknik är även van att arbeta med de snabba anpassningar som kan krävas under entreprenader vid åtgärder i hårt trafikerade storstadsmiljöer för att undvika förseningar och störningar på trafik och boende. Konstruktion och projektering utgör en mycket stor andel av Betong & Ståltekniks verksamhet.


Besöksadress:

Vretensborgsvägen 20

126 30 Hägersten

Faktureringsadress:

peau.faktura@ecofront.nu